Notice of Nondiscrimination

View the complete Notice of Nondiscrimination and Accessibility Requirements.

MIDLAND MEMORIAL HOSPITAL complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

MIDLAND MEMORIAL HOSPITAL does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

MIDLAND MEMORIAL HOSPITAL:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreter
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact ELSA REED, Cultural Diversity Coordinator, at (432) 221-5298 or (432) 288-4842; you may also email elsa.reed@midlandhealth.org.

If you believe that MIDLAND MEMORIAL HOSPITAL has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: ALISHA ACOSTA, Civil Rights Coordinator, 400 Rosalind Redfern Grover Parkway, Midland, TX 79701. You may contact by phone (432) 221-4866, fax (432) 571-4057 or email aacosta@midlandhealth.org. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, ALISHA ACOSTA, Civil Rights Coordinator, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal. Complaint forms are available through U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights Complaint Portal Assistant, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Language Assistance Services

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989).

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989).

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-800-874-9426(TTY:1-800-735-2989)。

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989)번으로 전화해 주십시오.

Arabic

) -800-874-9426 - ãáÍæÙÉ: ÅÐÇ ßäÊ ÊÊÍÏË ÇÐßÑ ÇááÛÉ¡ ÝÅä ÎÏãÇÊ ÇáãÓÇÚÏÉ ÇááÛæیÉ ÊÊæÇÝÑ áß ÈÇáãÌÇä. ÇÊÕá ÈÑÞã 1.( 1-800-735-2989- ªÇÊÝ ÇáÕã æÇáÈßã

Urdu

ÎÈÑÏÇÑ: ÇÑÏæ ÈæáÊÿ ÀیŸ¡ Êæ ˜æ ÒÈÇä ˜ی ãÏÏ ˜ی ÎÏãÇÊ ãÝÊ ãیŸ ÏÓÊیÇÈ ÀیŸ ۔ ˜Çá 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989). ˜ÑیŸ

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989).

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-874-9426 (ATS : 1-800-735-2989).

Hindi

ध्यान दें: आप हिंदी, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं। कॉल 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989)।

Persian

توجه: اگر شما فارسی، خدمات زبان، رایگان صحبت می در دسترس شما هستند. پاسخ 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989)

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989).

Gujarati

ધ્યાન: તમે ગુજરાતી ભાષા સહાય સેવાઓ વિના મૂલ્યે, વાત, તો તમે કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. કૉલ કરો 1-800-874-9426 (TTY: 1-800-735-2989).

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-874-9426 (телетайп: 1-800-735-2989).

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-874-9426(TTY: 1-800-735-2989)まで、お電話にてご連絡ください。

Laotian

ຄວນລະວັງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ການບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ເພື່ອທ່ານ. ໂທ ,1, 800, 874, 9426 (TTY: 1, 800,735, 2989).

back to top